תקנון

ניתן לקבל עזרה במענה טלפוני בימים א’-ה’ בין השעות 08:30 ל- 15:30 בטל: 054-9187080 או במייל: [email protected]

מדיניות החלפת מוצרים
אם המוצר לא מתאים לגופך או שאת מעוניינת להחליפו מכל סיבה שהיא, תוכלי להחזירו תוך חודש בצירוף חשבונית ובאריזתו המקורית ולקבל מוצר אחר במקומו.
מדיניות החזרת מוצרים
במידה והתחרטת:
– אם המוצר טרם נשלח העסקה תבוטל.
– אם המוצר נשלח תחויבי רק בדמי המשלוח.

אחריות, אבטחה ופרטיות

 1. החברה ו/או מי מטעמה נוקטים באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר על סודיות המידע. פרטיו האישים של המשתמש (שם, דואר אלקטרוני וכדומה), יישמרו במאגר המידע של החברה.
 2. אתר “מעין שטוב” לבני נשים הינו אתר מאובטח, כך שהנתונים אשר יוזנו למערכת על ידי לקוחות בעת ההרשמה ו/או הגלישה ו/או הרכישה, יישארו חסויים ומאובטחים.
 3. החברה עושה שימוש במידע שנמסר לה באתר החברה ע”י המשתמש אך ורק לצורך ביצוע אותה עסקה או מטלה, והמטלות הנגזרות ממנה. המידע אינו מועבר לכל גורם אחר, למעט ככל הנדרש לביצוע העסקה או השלמה המטלה (כגון לחברות האשראי). החברה תעשה שימוש בכתובת הדוא”ל שנמסרה ע”י המשתמש ו/או בפרטים האחרים שנמסרו על ידו, לצורך משלוח דוא”ל חוזר ו/או תגובה לפניית המשתמש ולא למטרה אחרת ו/או לכל צד ג’ אחר.
 4. החברה אינה עושה כל שימוש שהוא בפרטי אמצעי התשלום שהזין המשתמש באתר החברה, אלא לביצוע התשלום, ואינה מעבירה אותם לכל צד ג’ כלשהוא, זולת לצורך ביצוע העסקה המבוקשת ע”י המשתמש.
 5. פרטי כרטיסי האשראי של המשתמשים המבצעים פעולות באתר אינם נשמרים במערכות החברה, מאחר וסליקת כרטיסי האשראי מתבצעת באמצעות גורם חיצוני. לאור העובדה כי עסקינן בביצוע פעולות בסביבה מקוונת, אין באפשרות החברה להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למערכת המחשוב הקיימת ברשותה ו/או חשיפת מידע האגור בידי מבצעי פעולות בלתי חוקיות ועל כן, אם יעלה בידי צד שלישי כלשהוא לחדור למידע אשר שמור בידי החברה ו/או להשתמש בו לרעה, לא תהא למשתמש כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי החברה. כמו כן, במקרים הנובעים מכוח עליון לא תהא החברה אחראית לכל נזק ו/או פגיעה מכל סוג שהוא, עקיף ו/או ישיר, שעשוי להיגרם למשתמש ו/או למי מטעמו, אם מידע כלשהוא, שמסר המשתמש באתר החברה, יאבד ו/או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה.
 6. בעת השימוש באתר, ייאסף מידע אודות הדפים, המוצרים ו/או הפריטים ו/או המודעות ו/או התכנים שהוצגו  בפני המשתמש ו/או אשר גילה בהם עניין, זמן שהיית המשתמש באתר והפעולות שבוצעו על ידו באתר החברה, כך שהחברה רשאית לשמור את המידע ולהשתמש בו לצרכיה, בכפוף ל מגבלות תנאי שימוש אלה והוראות כל דין, לרבות לצורך הפקת וניתוח מידע סטטיסטי. החברה רשאית למסור נתונים סטטיסטיים כאמור לצדדים שלישיים, כל עוד אין הנתונים מתייחסים אל המשתמש אישית ו/או מאפשרים את זיהויו באופן אישי.
 7. דואר שיווקי ישלח בכפוף לקבלת הסכמתו המפורשת בכתב של המשתמש, בהתאם לדרישות החוק.
 8. החברה אחראית לשמירת פרטיות פרטי המשתמשים בפורום הגולשים, אולם היא שומרת לעצמה את  הזכות לחשוף את פרטי המשתמש (ככל שאלו ידועים לה) במקרים בהם המשתמש ביצע מעשה ו/או מחדל, הפוגעים ו/או העשויים לפגוע בחברה ו/או בצדדים שלישיים כלשהם ו/או המשתמש עשה שימוש בשירותי החברה לביצוע מעשה בלתי חוקי ו/או אם התקבל בידי החברה צו שיפוטי, המורה לה למסור את פרטי המשתמש לצד שלישי כלשהוא וכן בכל מחלוקת ו/או הליך משפטי.
 9. החברה רשאית לשנות מעת לעת את מדיניות הפרטיות.

מחירים, הטבות ומבצעים

  1. המוצרים באתר יימכרו על פי המחירים המפורסמים באתר מעת לעת. המחירים הנמסרים באתר הם באחריות החברה, והיא רשאית לשנותם, להציע מבצעים, וכן להציע קופונים למימוש באתר והנחות
  2. רכישת המוצר מותנית באישור סופי על ידי החברה וכן בתשלום מלוא המחיר של המוצר.
  3. כל המחירים המופיעים באתר כוללים מע”מ כחוק.
  4. המוצרים יימכרו עד גמר המלאי או הפסקת פעילות האתר על ידי החברה.
  5. המחירים המוצעים אינם משקפים בהכרח את המחיר הנמוך ביותר בשוק. הלקוחה נושאת באחריות הבלעדית לבדוק את מחירי השוק של מוצרים אותם היא מעוניינת לרכוש באמצעות האתר, קודם לביצוע הרכישה מהאתר. 
  6. המכירה באתר הינה ליחידים בלבד ובכמות סבירה בעבור כל לקוחה. מכירת המוצרים לא מיועדת למכירה סיטונאית ו/או למכירה חוזרת (קניית מוצרים מהאתר לצורך מכירתם לצד שלישי). לקוחות יוכלו לרכוש במסגרת כל רכישה מספר מוצרים עד מקסימום המוצרים המוגדר לאותה מכירה כפי שיוגדר באתר. החברה תהיה זכאית שלא לאשר עסקה שאופן ביצועה (לרבות תדירות וכמות פריטים) מעלה חשד כי היא נעשית לצורך מכירה לאחר. 
  7. החיוב יתבצע באמצעות כרטיס האשראי שאת פרטיו המלאים מסרה הרוכשת (במידה שלא נמסרו הפרטים המלאים ו/או המדויקים, החברה תהיה רשאית לבטל רכישה, אף לאחר אישורה).
  8. המשלוח יתבצע על ידי המפעיל, באחת הדרכים המתאפשרות על ידיה, וכפי שיופיע מעת לעת באתר
  9. מעת לעת, החברה תהיה רשאית להציע דרך האתר ו/או בכל דרך אחרת מבצעים ו/או הגרלות ו/או תחרויות, הכל בהתאם להוראות הדין ולתקנון המבצע ו/או הגרלה ו/או תחרות הספציפיים שיפורסמו.  
  10. המחירים באתר עשויים להיות שונים מהמחירים בחנויות החברה ו/או מהמחירים בחנויות אחרות של צדדים שלישיים המוכרות את המוצרים.
  11. החברה רשאית לערוך באתר מבצעים ו/או הטבות ו/או הנחות בתנאים שתקבע ובכלל זה לקיימם באופן בלעדי רק באתר ולא בחנויות החברה ו/או להיפך והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה. החברה רשאית להפסיק כל הנחה, הטבה או מבצע כאמור באופן מידי וללא סייג, לרבות ללא הודעה מוקדמת. ככלל לא יתאפשר כפל הנחות/הטבות על פריטים הנמכרים באתר (אלא אם צוין במפורש אחרת).
  12. תמהיל המוצרים המוצג באתר והמוצע למכירה בו, נתון לשיקול דעתה של החברה, אשר רשאית לעדכן את המוצרים, להחליפם, לחדול מהצעתם, להסיר מוצרים שאזלו מהמלאי, להוסיף או להסיר מידות ו/או צבעים וכיוצ”ב והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי.
  13. החברה רשאית לעדכן, ומעדכנת בפועל, מעת לעת, את מחירי המוצרים באתר ואת תעריפי המשלוחים וזאת מבלי שתידרש ליתן על כך הודעה מוקדמת. המחיר המחייב הוא המחיר שנמסר ללקוח בעת השלמת הליך ההזמנה.
  14. אין החברה מתחייבת כי המחיר באתר יהיה זהה למחיר בחנויות הרשת השונות. הזמנת פריט באתר מבטלת כל טענה לגבי מבצעי מכירות, פרסומים שונים ומחירים אחרים שאינם באתר.

אחריות ושיפוי

 1. השימוש באתר נעשה באחריותו המלאה של המשתמש.
 2. לא תהא למשתמש באתר כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה בקשר עם האתר, השירותים הניתנים במסגרתו או תכניו. מבלי לגרוע מכלליות האמור, הרי שהחברה לא תישא בכל אחריות שהיא לתכני המשתמשים, לרבות שימוש שיעשה בהם בידי צדדים שלישיים (אם בכלל).
 3. החברה אינה מתחייבת, כי תכני האתר (לרבות תכני המשתמשים) יהיו מלאים, נכונים, חוקיים, מדויקים או יהלמו את ציפיות ו/או דרישות המשתמשים.
 4. החברה לא תישא באחריות כלשהיא בגין תכני האתר ו/או שימוש בהם ו/או הסתמכות עליהם, וקוראת למשתמשים לאמת את דיוקו והאמיתות של כל מידע המתפרסם באתר טרם עשיית כל שימוש בו. מובהר, למען הסר ספק, כי תכני האתר אינם משום תחליף לייעוץ ו/או לטיפול מקצועי במקום בו הם נדרשים.
 5. החברה אינה מתחייבת לשמור על זמינות האתר ו/או זמינות תכני האתר ו/או שירותי האתר. מובהר, כי האתר, תכניו והשירותים הניתנים במסגרתו אינם חסינים מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי החברה או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים – בין בחומרה, בין בתוכנה, בין בקווי ובמערכות תקשורת, בין אצל החברה ובין אצל הנהלת האתר – ולא יהא באלה כדי להטיל על החברה איזו אחריות ו/או להקים זכות למי מהמשתמשים.
 6. המשתמש באתר מתחייב לשפות את החברה, עובדיה, מנהליה ו/או מי מטעמה בגין כל נזק, הפסד, אבדן-רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם – ובכלל זה שכ”ט עו”ד והוצאות משפט – עקב הפרת תקנון זה. בנוסף, יפצה ו/או ישפה המשתמש את החברה, עובדיה, מנהליה ו/או מי מטעמה בגין כל טענה, תביעה או דרישה שתועלה נגדם על-ידי צד שלישי כלשהוא כתוצאה מתכני משתמשים אותם העלה ו/או מסר ו/או פרסם באתר, או כתוצאה מכל שימוש אותו עשה בשירותי האתר.

קניין רוחני ושימושים אסורים באתר

  1. כל זכויות הקניין הרוחני באתר, לרבות הפטנטים, זכויות היוצרים, המדגמים, השיטות והסודות המסחריים, הנם רכושה הבלעדי של החברה ו/או מי מטעמה. מבלי לגרוע מכלליות האמור, לחברה זכויות קניין רוחני בין היתר בשיטות המכירה, בסיסי הנתונים לרבות רשימת הלקוחות ומאגרי מידע אחרים, תיאור המוצרים, עיצובו הגרפי של האתר וכל פרט אחר הקשור בהפעלתו.
  2. מבלי לגרוע מכלליות האמור יודגש כי השם “מעיין שטוב” וכן שם המתחם www.maayanshtub.co.il של האתר, סימני המסחר באתר (בין אם נרשמו ובין אם לאו) – הם כולם רכושה של מעיין שטוב בלבד. אין לעשות בהם כל שימוש בלא קבלת הסכמתה בכתב ומראש.
  3. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק, לשנות עיצוב או ממשק גרפי, ולתרגם מידע כלשהו מן האתר (לרבות סימני מסחר, תמונות, טקסטים, שיטות מכירה וקוד-מחשב) בלא קבלת רשותה המפורשת של החברה מראש ובכתב וכן אין לנהוג בכל צורה שהיא המפרה את הוראות כל דין בעניין קניין רוחני.
  4. אין לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים המתפרסמים באתר, בלא קבלת הסכמתה של החברה מראש ובכתב.
  5. אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מהוראות כל דין, ובנוסף אליהם יחולו כל ההגבלות והאיסורים הקבועים בדין באשר לזכויות קניין רוחני.

שינויים ועדכונים

  1. תנאי שימוש אלה עשויים להשתנות מעת לעת. אנו ממליצים, לכן, שכל משתמשת תיקרא בעיון את תנאי השימוש כפי שהם מופיעים באתר מדי כניסה חדשה לאתר על מנת לוודא שהמשתמשת מודעת לתנאי השימוש העדכניים ביותר.

משלוחים והחזרות

לפניך מידע על המשלוחים להזמנות באתר. בכל שאלה נוספת,  נשמח לעזור בטל :054-9187080

סוגי משלוח:

משלוח חינם עד הבית בהזמנה מעל 300 ש”ח

משלוחים יגיעו תוך 12 – 14 ימי עסקים באמצעות חברת שילוח. 

איסוף עצמי מהחנות – חינם .

ההזמנה תגיע לחנות תוך 4 – 8 ימי עסקים מביצוע ההזמנה. הודעת דואר אלקטרוני תשלח ללקוח עם הגעת החבילה לחנות, ואת ההזמנה ניתן לאסוף במהלך שעות פעילות החנות. המשלוח יישמר עבורך בחנות. 

משלוח עד הבית / לעבודה עם שליח – בתוספת תשלום, 25 ש”ח. 

לאחר קבלת ההזמנה ואישורה, החבילה תישלח אליך.                                                                                                                                      משלוחים יגיעו תוך 12 – 14 ימי עסקים באמצעות חברת שילוח. 

*כפוף למלאי, זמינות השליחים ואיזור פעילות השליחים.

**זמני אספקת המוצרים והשירותים כפי שמצוינים כאן כוללים רק “ימי עסקים”, קרי, ימי חול, מראשון ועד חמישי, ואינם כוללים את ימי שישי ושבת, ערבי חג וימי חג, חול המועד, יום העסקים מסתיים בשעה 18:00.

ביטול עסקה

ביטול עסקה בהתאם לתקנות הגנת הצרכן(ביטול עסקה), התשע”א-2010 וחוק הגנת הצרכן, התשמ”א-1981

תודה שבחרת לקנות ב”מעיין שטוב”

את מוזמנת לפנות אלינו בכל שאלה או התלבטות.
החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות תנאי שירות אלו מעת לעת ללא כל הודעה מוקדמת.
במידה וחברת האשראי לא תאשר את החיוב מכל סיבה שהיא, תבוטל ההזמנה  באופן חד צדדי ללא הודע